Gebruiksvoorwaarden

Onze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en de werking van onze website experten.be, op de aangeboden opties en op de eventuele overeenkomsten die in dit kader werden aangegaan.

 

Door het gebruik van onze website, het plaatsen van advertenties, het registreren of het communiceren via onze site gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. Onze voorwaarden worden regelmatig bijgewerkt. U kan de laatste versie hier steeds vinden op onze website.

 

We zijn een online platform met als hoofddoel het in contact brengen van experten in de meest brede zin met professionele en particuliere klanten. De advertentiepakketten kunnen elke moment wijzigen, zowel qua prijs als qua aangeboden diensten.

 

De minimum leeftijd voor het gebruik van onze websites is 18 jaar.

Deze voorwaarden zijn geldig sinds 1 oktober 2022. Deze worden frequent aangepast en de laatste versie kan u hier steeds raadplegen.

 

De gebruiker aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

 

We hebben een transparant privacybeleid. U kan dit raadplegen onder het privacyhoofdstuk van onze website. Door uw registratie op onze website geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens bij te houden en te verwerken. Door registratie op onze site en het aanvaarden van onze voorwaarden gaat u akkoord dat wij uw e-mailadres mogen gebruiken om u nieuwsbrieven, aanbiedingen en andere mailings vanuit Experten.be toe te sturen.

 

Experten.be is een concept van conceptfabriek commv (ondernemingsnummer be 0635.884.686).

EXPERTEN.BE ® is een geregistreerd merk.

 

Pakketten worden niet verrekend in tijd en zijn nooit terugbetaalbaar. Annuleren is niet mogelijk. Het bestellen van een pakket is uiteraard geen resultaatsverbintenis voor gegarandeerde contacten met onderaannemers of werkgevers. Prijzen, termijn en formules worden frequent aangepast in functie van vraag & aanbod (zonder voorafgaande kennisgeving). Eerder bestelde pakketten kunnen niet wijzigen na bestelling.

 

Het is verboden om partners van onze website te benaderen om eigen initiatieven aan te bieden of te promoten. Persoonlijke gegevens verzamelen via onze website is eveneens uitdrukkelijk verboden.

 

Door registratie op onze website bent u gehouden tot het verstrekken van correcte persoonlijke gegevens. Wij zullen steekproeven houden om de echtheid van uw gegevens te controleren en dit om onze bezoekers een veilige surf-omgeving te bieden. Het is verboden om verschillende accounts aan te maken met het oog op het omzeilen van bepaalde limieten.

 

U kan zich gratis registreren. Het adverteren én bekijken van onze advertenties is evenwel betalend.

Experten.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van diensten dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

 

Er worden geen overeenkomsten afgesloten via onze website. Wij bieden enkel een online platform en hebben dan ook geen juridische rol als bemiddelaar, werkgever, opdrachtgever of tussenpersoon. We dragen geen enkele verantwoordelijkheid inzake de wettelijkheid van de aangeboden advertenties.

 

Experten.be is geen detacheringsbureau. We zijn enkel een advertentieplatform. Wij organiseren dus geen detacheringen en dienen niet in deze zin erkend te zijn.

Elke gebruiker dient alle betrokkenen op een objectieve, respectvolle en niet-discriminerende wijze te behandelen en mag geen advertenties opstellen of publiceren die aanleiding kunnen geven tot discriminatie.

 

Experten.be en Conceptfabriek commV kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor een dispuut tussen de partijen.

De werkgever dient de persoonlijke levenssfeer van de werknemers te eerbiedigen en de gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren, enkel op te vragen en te gebruiken met toestemming en in het belang van de werknemer in het kader van zijn professionele inschakeling en met inachtneming van de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens.

 

Advertenties kunnen steeds door de organisator verwijderd worden in het dashboard. Evenals de persoonlijke gegevens. De registratie kan ook steeds stopgezet worden. De duur van het verschijnen van de advertenties is afhankelijk van de gekozen formule. Deze termijnen wijzigen voortdurend in functie van vraag en aanbod.

 

Alle advertenties worden gescreend door ons team. Wij hebben het recht om advertenties te weigeren die niet in overeenstemming zijn met onze regels en visie. Hierover moet geen verantwoording worden afgelegd. Screening van de inhoud impliceert onder geen beding de controle van de naleving van wettelijke bepalingen in meest brede zin. Door het plaatsen van de advertenties draagt u hiervoor alle aansprakelijkheid. Experten.be en Conceptfabriek CV dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en wettelijkheid van uw publicaties.

 

De foto’s die opgeladen worden bij de advertenties moeten vrij van rechten zijn en beantwoorden aan onze fotorichtlijnen. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk indien de opgeladen foto’s niet in orde zijn met de publicatierechten. De partner blijft hiervoor zelf aansprakelijk, zelfs bij betalende advertenties . Het aanvaarden en publiceren van een advertentie door Experten.be impliceert onder geen beding het overnemen van aansprakelijkheid op dit domein.

 

Wij hebben het recht om uw opgeladen fotomateriaal te gebruiken of hergebruiken in het kader van onze promotionele doeleinden (social media, website, online advertenties, gedrukte media, flyers ed…) en dit zonder bronvermelding en/of voorafgaande verwittiging.

 

Worden niet aanvaard op Experten.be: objecten die in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van anderen, zoals auteursrechten, modellenrechten, merkenrechten, domeinnaamrechten, enz. Het is tevens verboden om logo’s van merkhouders te gebruiken.

 

De inhoud van de advertenties is afkomstig van de partner, deze staan in voor nauwkeurigheid van de gegevens, de bevoegdheid om als onderaannemer bepaalde diensten te leveren enz.

 

Goedkeuring van een publicatie door Experten.be impliceert onder geen enkel beding het akkoord met de inhoud of de wettelijkheid ervan.

Voor wat betreft de aangeboden betalende pakketten en opties van Experten.be zijn alle vermelde prijzen steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.

 

Wij bieden geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot de websites, ondanks de voorzorgen die wij nemen.

 

Het is verboden om disclaimers op te nemen die de wettelijkheid van een publicatie juridisch inperken. Het is eveneens verboden om te verwijzen naar andere websites die een vergelijkbare dienst aanbieden.

 

De verkopers worden geacht de wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de diensten die ze willen aanbieden. Verkopers dienen na te gaan, overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, of deze effectief mogen verhandeld mogen worden.

 

Het plaatsen van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal onmiddellijk geblokkeerd worden. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal.

 

Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, geeft Experten.be de gebruikers een gelimiteerd, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusie, niet sub-licensieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de aangeboden diensten en de website.

 

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn inloggegevens. Experten.be behoudt zich het recht voor de inloggegevens van de gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van de veiligheid en/of bescherming van de gebruikers. De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van deze website verricht.

 

Experten.be en conceptfabriek cv kunnen niet garanderen niet dat de website ononderbroken en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Experten.be is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de gebruikers voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of uitvallen van de diensten.

 

De databank van onze website is aan te merken als een databank in de zin van artikel 1 aanhef en valt onder het databankenrecht, Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (BS 14.11.1998). Conceptfabriek cv is de producent van deze Databank en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze databank. De gebruiker mag gegevens uit de databank alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze gebruiksvoorwaarden en voor uitvoering van de dienstverlening is toegestaan.

 

Klachten over de werking van onze websites kunnen overgemaakt worden via ons contactformulier. Klachten moeten duidelijk worden omschreven en gemotiveerd.

 

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Experten.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Experten.be of conceptfabriek CV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Wij kunnen deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.

De gebruiker aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

Bedankt voor het gebruik van onze website!

© Experten.be